Hot line: 0903 825 125

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

QCVN 62-MT:2016/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi biên soạn. Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt. Được ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này…Xem thêm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN

Sự phát triển của ngành cao su cũng là cảnh báo ô nhiễm môi trường. Nước thải của ngành cao su cần được xử lý trước khi thải trực tiếp ra môi trường. Vì vậy Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên được ban hành. QCVN 01-MT/2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc…Xem thêm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Nước thải sinh hoạt là loại nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Nước thải sinh hoạt chứa rất nhiều chất gây ô nhiễm, tạo ra mầm bệnh. Microbelift sẽ chia sẽ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt trong bài viết này. QCVN 14: 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC…Xem thêm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Microbelift chia sẽ đến độc giả Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp của nước ta. QCVN 40:2011/BTNMT  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp thuộc thông tư số 47/2011/TT-BTNMT – Thông tư quy định quy chuẩn kỹ…Xem thêm

VASEP GÓP Ý DỰ THẢO QCVN 11:2017 VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Ngày 5/10/2017, VASEP đã gửi Công văn số 152/2017/CV-VASEP tới Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công văn góp ý Dự thảo QCVN 11:2017/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản. Tại công văn này, VASEP góp ý hai nội dung chính về “Đối tượng áp dụng” và “Giá trị C. Làm cơ sở tính toán giá trị tối đa…Xem thêm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản. Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ tài nguyên và môi trường. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế…Xem thêm

Copyright © 2017 by Microbelift. All right reserved.

Code and SEO by Lamvt.vn