Chế phẩm Vi sinh môi trường bao gồm Vi sinh Microbelift IND giảm BOD, COD; DGTT giảm dầu mỡ, SA giảm bùn, OC giảm mùi hôi và N1 khử Nitơ