qc 2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt là loại nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Nước thải sinh hoạt chứa rất nhiều chất gây ô nhiễm, tạo ra mầm bệnh.

Microbe-Lift sẽ chia sẽ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt trong bài viết này.

QCVN 14: 2008/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

QCVN 14: 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn. Được Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành. Theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt. Không áp dụng đối với nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Quy chuẩn áp dụng đối với cơ sở công cộng, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở dịch vụ,… khu chung cư và khu dân cư, doanh nghiệp thải nước thải sinh hoạt ra môi trường.

Qui chuẩn này áp dụng thay thế cho TCVN 6772:2000 – Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt. Trong Danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. Bắt buộc áp dụng ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002. Của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
Tải quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt tại đây.

nước thải sinh hoat

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký

Trả lời