qc heo 1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

QCVN 62-MT:2016/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi biên soạn. Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt.

Được ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT. Ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chuẩn này áp dụng riêng . Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải. Tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

Xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải. Tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý. Vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

qc heo 2

Hình 1. Chăn nuôi heo.

>>> Xem thêm: Ưu điểm của chế phẩm sinh học Microbe-Lift IND trong xử lý nước thải

Tại điều 2 có Quy định kỹ thuật:
  • Quy định đối với cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải lớn hơn hoặc bằng 5 mét khối trên ngày (m3/ngày).
  • Quy định kỹ thuật đối với cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối trên ngày (m3/ngày).

Và phương pháp lấy mẫu, xác định giá trị các thông số.

qc heo 3

Hình 2. Xử lý bằng công nghệ Biogas

xử lý nước thải

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký

Trả lời