Bio-Choice BA – Enzyme phân hủy chất hữu cơ

Chất hữu cơ trong nước thải là thành phần tạo nên những chỉ tiêu bắt buộc phải xử lý trước khi xả thải như BOD, COD, TSS, Amonia, Nitơ. Cần loại bỏ chúng đạt theo tiêu chuẩn của Nhà nước hiện hành là điều bắt buộc của các doanh nghiệp sản xuất nhằm không gây ảnh hưởng đến môi trường tại khu vực tiếp nhận chất thải.

Enzyme phân hủy chất hữu cơ Bio-Choice BA sử dụng cơ chế Enzyme nhằm thúc đẩy, tăng tốc quá trình phân hủy chất hữu cơ cho hệ thống xử lý nước thải, giảm nhanh các thông số BOD, COD, TSS, Amonia, Nitơ.

Danh mục: Từ khóa: