QCQG chế biến thủy sản

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

QCVN 11-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản. Thông tư số 77/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ tài nguyên và môi trường.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản. Quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản. Khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

Quy chuẩn xử lý nước thải chế biến thủy sản này áp dụng riêng cho nước thải chế biến thủy sản. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chế biến thủy sản  ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

Nước thải chế biến thủy sản xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải. Tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

quy chuan ky thuat quoc gia

Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được giải thích như sau:

  1. Nước thải chế biến thủy sản: Là nước thải công nghiệp xả ra từ nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng các quy trình sản xuất ra các sản phẩm thủy sản. Như: Thủy sản đông lạnh, đồ hộp, hàng khô, nước mắm, bột các, agar,…
  2. Nguồn tiếp nhận nước thải: Là hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp,.. Sông suổi, khe,rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định.
nước thải chế biến thực phẩm

Bảng giá trị C làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép. Của các thông số ô nhiễm trong nước thải chế biến thủy sản.

>>> Xem thêm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

quy chuan ky thuat quoc gia

Tải quy chuẩn tại đây

Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám Đốc - Đồng Thị Tú Anh

Chữ ký